Novinky

    • MATURITA 2020
     • MATURITA 2020

      Oznam o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky  žiakov Súkromnej strednej športovej školy v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky nasledovne: 

       

      1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.  

      2. Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.  

      3.  V školskom roku 2019/2020 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.  

      4.  Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne: 

      4.1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 
      4.2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. 
      4.3. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. 
      4.4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020 
      4.5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020. 
      4.6. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.  
      4.7. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu podľa bodu 5. 

      5.  Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou alebo neboli administratívne hodnotení a uskutoční sa nasledovne: 

      5.1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas internej časti maturitnej skúšky používať. 
      5.2 Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy. 
      5.3 Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 
      5.4 Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie. 
      5.5 Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní. 
      5.6 Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí. 
      5.7 Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020. 

      6.  Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

      7.  Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne alebo prezenčne. 

       

       

       

      V Bratislave 23.04.2020                                                Mgr. Silvia Jakabová 

                                                                                                 riaditeľka SSŠŠ

     • Záverečné a priebežné hodnotenie žiakov Súkromnej strednej športovej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

      Oznam o priebežnom a  záverečnom hodnotení žiakov Súkromnej  strednej športovej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v II. polroku školského roka 2019/2020  
       

      Na základe usmernenia na hodnotenie žiakov vydaného dňa 20.04.2020 ministrom školstva, po rozhodnutí a prerokovaní pedagogickej rady školy dňa 24.04.2020, sa priebežné a koncoročné hodnotenie uskutočňuje nasledovne:  

       

      Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:  

      - zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,  

      - sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,  
      - akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.  

       

      Zásady hodnotenia  

      1. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu. Počas prerušeného vyučovania v školách sa hodnotí príprava, spolupráca žiaka a plnenie úloh dištančného vzdelávania. 

      2. V rámci priebežného aj záverečného hodnotenia bude využívané hodnotenie písomné na základe  plnenia zadaných  úloh, spolupráce a účasti žiaka na vyučovaní online formou prostredníctvom zvolenej aplikácie.  

      Na základe usmernenia boli prijaté nasledovné opatrenia: 

      Z dôvodu prerušenia vyučovania nebudú klasifikované nasledovné predmety: 

      Športová príprava (2. AB, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B ) 
      Telesná výchova (2.AB, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B) 
      Aplikovaná Informatika (1.ŠA) 
      Písanie na počítači (1.ŠA) 
      Administratíva a korešpondencia (3.A, 3.B) 

      Z neklasifikovaných predmetov sa na vysvedčení žiakom uvedie slovo absolvoval(a). 

        
      Získavanie podkladov na hodnotenie  

      1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.  

      2. Počas prerušeného vyučovania v škole budeme hodnotiť slovne žiakov a môžeme aj na základe testov, priebežných písomných skúšok, prezentácii a ústneho skúšania formou online komunikácie.  

      3. V čase mimoriadnej situácie nerealizujeme predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.  

      4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej dva týždne od nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej jeden týždeň.   

       
       

      Postup do vyššieho ročníka  

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník, okrem prípadov, uvedených v bode 2. 

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.  

      3. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v I. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.  

       

       

       

       

       

      V Bratislave 24.04.2020                                                   Mgr. Silvia Jakabová 

                                                                                                     riaditeľka SSŠŠ

  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • info@sportskola.sk
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
    • 611203
    • Mgr. Silvia Jakabová
    • Ing. Jarmila Kleinová
    • Martina Duffeková
    • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
   • Prihlásenie