• Základné informácie

    • Prestup žiaka z jednej strednej školy do druhej definuje Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., konkrétne §35.  V skratke:

     • Každý študent môže v priebehu školského roka prestúpiť do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor
       
     • Prestup sa odporúča uskutočniť na konci hodnotiaceho obdobia, teda na konci prvého polroka alebo po ukončení celého ročníka.
       
     • Prestup je možný len vo výnimočných prípadoch aj v priebehu prvého ročníka
       
     • O prijatí študenta rozhoduje riaditeľ našej strednej školy

      

    • Postup prestupu ku nám

    • Každý prestup je špecifický, preto odporúčame nás kontaktovať príp. nás navštíviť. Záleží z akej školy študent prestupuje, aký študijný odbor študuje a podobne. 

     Prvým a základným krokom je zaslanie vyplnenej a zákonným zástupcom podpísanej tejto žiadosti o prestup:

     Žiadosť o prestup

     Následne je potrebné úspešne absolvovať (v prípade ak žiak neprestupuje z inej športovej školy):

     • rozdielové skúšky
     • talentové skúšky
    • Potrebné prílohy k prestupu

    • Okrem vyplnenej hore uvedenej žiadosti o prestup, je vo všeobecnosti potrebné na prestup doplniť nasledovné prílohy:

     • kópia rozhodnutia o prijatí žiaka strednej školy, z ktorej prestupuje
       
     • kópia posledného vysvedčenia
       
     • doklady o členstve z tvojho klubu/družstva
 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie