• Vzdelávací program a holistický prístup strednej športovej školy umožňuje žiakom úspešne rozvinúť svoju športovú kariéru v kombinácii s nadobudnutím odborných vedomostí, schopností a zručností, ktoré im zabezpečia kvalitné kariérne uplatnenie v závislosti od zvoleného odboru.

    • Športový manažment

    • Absolvent získa:

     • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou 

     • osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe; 
       

     Absolvent odboru Športový manažment je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže riadiť a koordinovať základné činnosti v oblasti športu, navrhovať a realizovať praktické riešenia pre športové zväzy a iné športové organizácie. Je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe. Žiak získa počas štúdia schopnosti potrebné pre oblasť športového marketingu, manažmentu, základov ekonomiky a základov podnikania v športe. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú predpokladom pre činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie. Má možnosť pracovať ako manažér športu pre športové kluby, telovýchovné jednotky, športové zväzy, regeneračné centrá, fitness centrá a iné organizácie v oblasti športu. Absolvent sa môže taktiež uplatniť v oblasti súkromného podnikania, štátnej správy a v službách, alebo  pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

    • Športové gymnázium

    • Absolvent získa:

     • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou  
     • osvedčenie trénera II. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe; 

      

     Športové gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie so zameraním na rozvíjanie športových zručností a talentu v danom športovom odvetví a príprava na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.

     Absolvent športového gymnázia je osobnosťou, ktorá je ľudsky, spoločensky a vedomostne pripravená na život, má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami , má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení, ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie, je  morálne a eticky uvedomelý, je zdravo sebavedomý, stará sa o svoje telesné a duševné zdravie, je flexibilný, schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny akceptuje jedinečnosť a odlišnosti iných, ctí si a rešpektuje kultúrne a historické tradície.

     Zároveň je pripravený na dráhu profesionálneho športovca, trénera, rozhodcu a funkcionára v športe. Vie vystupovať na verejnosti a dokáže komunikovať s novinármi, vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií, efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch cudzích jazykoch, ovláda prácu s počítačom, robí dobré meno škole svojim vystupovaním, vytvára kvalitné medziľudské vzťahy, je usilovný, svedomitý, disciplinovaný, čestný so zmyslom pre fair play, je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte, uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti, zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi.

     Absolvent študijného odboru športové gymnázium získa úplné stredné všeobecné vzdelávanie, je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl doma aj v zahraničí, je špičkovým športovcom a zároveň je po skončení štúdia pripravený uplatniť sa v spoločenskej praxi ako kvalifikovaný tréner 2. stupňa pre daný druh športu.

    • Digitálne služby v športe

    • Absolvent získa:

     • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou  
     • osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe; 
       

     Absolvent odboru je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže vykonávať práce administrátora alebo iného samostatného špecialistu pre informačné a komunikačné technológie, riadiť a poskytovať digitálne služby, ako aj podieľať sa na analýze a tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia športových pracovísk a športových zariadení. Je schopný vykonávať poradenské práce v oblasti IT a zastávať funkciu nižšieho až stredného manažéra, špeciálne s orientáciou na manažment a administráciu výpočtovej techniky športových pracovísk a športových zariadení. Získa počas štúdia schopnosti potrebné pre analýzu a správu potrieb športových pracovísk v oblasti informačných, komunikačných technológií a prehľad o aktuálnych technológiách a technologických možnostiach v oblasti poskytovania digitálnych služieb v športe. Absolvent sa môže taktiež uplatniť v oblasti súkromného podnika, štátnej správy a v službách,  alebo  pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

 • Sociálne siete

  • Kontakty

   • Súkromná stredná športová škola
   • +421 940 431 031
   • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
   • 42182760
   • 2023343014
   • 611203
   • Mgr. Silvia Jakabová
   • Ing. Jarmila Kleinová
   • Martina Duffeková
   • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
  • Prihlásenie