• Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2022/2023

    • Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 boli vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023 a vzťahujú sa na prijímanie uchádzačov o štúdium do týchto študijných odborov Súkromnej strednej športovej školy v Bratislave:

     7471 M športový manažment (denná forma štúdia, 4 ročné s maturitou, s počtom 30 žiakov) 

     7475 M digitálne služby v športe (denná forma štúdia, 4 ročné s maturitou, s počtom 14 žiakov)

      
     Podanie prihlášky:

     Prihlášku možno podať elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR.

     Termín podania prihlášky na štúdium je do 20. marca 2022 na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zákona č. 245/2008 Z. z. (talentové skúšky). 

      
     Termíny prijímacích skúšok:

     prijímacie konanie bude prebiehať v dvoch fázach, v termínoch určených ministerstvom školstva pre organizovanie prijímacích skúšok na študijné alebo učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadanie pre školský rok 2022/23:

     1. fáza - overenie športového výkonu - všeobecné a špeciálne motorické testy pre jednotlivé športy
      • v jednom dni v termíne od 28. marca do 01. apríla 2022
     2. fáza - psychotesty
      • 1. termín - 05. mája 2022
      • 2. termín - 12. mája 2022


     Kritériá pre prijatie uchádzača

     1. Úspešné ukončenie základnej školy – na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy a žiaci, ktorí už ukončili 9. ročník základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené riaditeľovi školy do 20. marca 2022.
      • Priemer do 1,50 = 10 bodov
      • Priemer do 2,00 = 8 bodov
      • Priemer do 2,30 = 6 bodov
      • Priemer do 2,50 = 4 body
      • Priemer do 2,70 = 2 body
      • Priemer nad 2,70 = 0 bodov
     2. Lekárske potvrdenie od športového lekára o zdravotnej spôsobilosti. To treba odovzdať najneskôr pri prezentácii na talentových skúškach.
     3. Úspešné absolvovanie overenia všeobecných pohybových schopností – talentových skúšok
      • všeobecná časť – overenie všeobecného športového nadania  (bodová škála od 0 do 50 bodov)
      • špecifická časť – overenie nadania v rámci vykonávaného športu (bodová škála od 0 do 90 bodov)
      • Uchádzač o štúdium je hodnotený komisiou zostavenou odborníkmi a trénermi daného druhu športu.
       Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží zdôvodnenie riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hod., umožní riaditeľka školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľka školy rezervuje uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru.
     4. ​​ Absolvovanie psychotestov – ak uchádzač urobí psychotesty s výsledkom NEVYHOVUJE – nemôže byť prijatý na strednú športovú školu.
     5. Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.
     6. Doklady o členstve v klube/družstve súťažiacom v oficiálnych zväzových súťažiach.

     Maximálny počet získaných bodov je 150.


     Obsah talentovej skúšky

     1. Všeobecné testy
      1. Beh na 10 m (bodová škála  od 0 do 10 bodov)
      2. Beh na 30 m (bodová škála  od 0 do 10 bodov)
      3. Skok do diaľky z miesta (bodová škála  od 0 do 10 bodov)
      4. Hod medicinbalom (bodová škála  od 0 do 10 bodov)
      5. Test ohybnosti (bodová škála  od 0 do 10 bodov) 
        
     2. Špeciálne testy
       

     Futbal:

     • Beh 5x10 m (člnkový beh)
     • Slalom s loptou na čas (s) (bodová škála  od 0 do 90 bodov)
     • Hodnotenie hry / hry brankára


     Hokej:

     • Korčuľovanie vpred s pukom (10m)
     • Korčuľovanie vpred s pukom (36m) (bodová škála  od 0 do 90 bodov)
     • Hodnotenie hry / hry brankára


     Tenis:

     • Základné tenisové údery do  vymedzeného územia (bodová škála od 0 do 90 bodov)
     • Servis na presnosť
     • Hodnotenie hry / hra na seba                                                            


      
     MMA:

     • Základné gymnastické prvky
     • Pohybová koordinácia (bodová škála  od 0 do 90 bodov)
     • Vlastná práca s váhou
     • Práca tela s ťažiskom 

      
     Atletika: 

     • Skok striedavonožne z miesta
     • Vertikálny výskok z miesta so súpažným švihom v cm
     • Hodnotenie trénera uchádzačov (technika vykonávaných cvičení, celkový pohybový prejav, koordinácia) (bodová škála  od 0 do 90)                                                                                                                        


     Rôzne športy:

     • Výdrž v zhybe nadhmatom
     • Beh 5x10 m (člnkový beh) (bodová škála  od 0 do 90 bodov)
     • Test obratnosti
     • Sed - ľah (30´) 


     Náhradný termín talentových skúšok bude v prípade nepredvídateľných  skutočností zverejnený  na webovom sídle školy

     Termín konania, časový harmonogram talentovej skúšky a potrebné dokumenty k talentovej skúške budú uchádzačom písomne doručené pred konaním talentovej skúšky.

     Žiak môže podať prihlášky na dva študijné odbory. V takom prípade musí vyznačiť poradie dôležitosti 1(prioritný odbor) a 2, aby bolo zrejmé, o ktorý študijný odbor prejavuje uchádzač eminentný záujem.

     V prípade otázok kontaktnou osobou pre prijímacie konanie je: Bc. Martina Duffeková

     Mobil: 0940 431 031

     E-mail: info@sportskola.sk

     Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2022/2023, budú kritéria aktuálne upravené a zverejnené na webovej stránke školy.


     Rozhodovanie o prijatí

     • Bodové hodnotenie pre posúdenie výsledkov talentových skúšok prideľuje odborná komisia menovaná riaditeľkou školy, zložená z trénerov školy, športových odborníkov a učiteľov školy.
     • Celkový počet bodov, ktoré môže úspešný uchádzač dosiahnuť, je 150 bodov.
     • Pre úspešné zvládnutie talentových skúšok je potrebné získať minimálne 70 bodov.
     • Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov.
     • V prípade rovnosti bodov v danom druhu športu rozhoduje vyšší počet získaných bodov v špeciálnych testoch.
     • Riaditeľka školy zverejní výsledky prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a zašle uchádzačom rozhodnutie o prijatí spolu s informáciou o termíne, mieste a spôsobe zápisu na štúdium.
     • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle školy alebo na výveske školy najneskôr do 18. mája 2022.
     • Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 23. mája 2022.
     • Pri zápise zákonný zástupca zaplatí zápisné a podpíše zmluvu o štúdiu.

     V prípade nepredvídateľných okolností alebo zhoršenia pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, v čase plánovaných talentových skúšok, si škola vyhradzuje právo úpravy požadovaných kritérií.

      V Bratislave 28.02.2022 | PaedDr. Silvia Jakabová | riaditeľka školy

  • Sociálne siete

   • Kontakty

    • Súkromná stredná športová škola
    • info@sportskola.sk
    • +421 940 431 031
    • M.C.Sklodowskej 1 85104 Bratislava Slovakia
    • 42182760
    • 2023343014
    • 611203
    • Mgr. Silvia Jakabová
    • Ing. Jarmila Kleinová
    • Martina Duffeková
    • SK95 1100 0000 0029 4245 6449
   • Prihlásenie