Uplatnenie

Vzdelávací program pre strednú školu umožňuje žiakom úspešne rozvinúť svoju športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania a prípravou na budúce povolanie. Počas štvorročného štúdia žiaci nadobúdajú vedomosti, schopnosti a zručnosti v závislosti od zvoleného odboru:

 

Športový manažment - 7451 M 

 Absolvent získa: 

 •  úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou – štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou,  
 •  osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe, 
 •  po ukončení štúdia možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole; 

Absolvent nadobudne ucelený prehľad informácií, ktoré sú dôležité pre úspešný rozvoj manažérskych zručností v športovej oblasti. V dnešnej dobe stúpa dopyt po športových zariadeniach aj nároky na tieto zariadenia, ale manažérov s orientáciou na šport je veľmi málo. A práve túto špecializáciu ponúkame našim študentom. Odbor je určený aktívnym športovcom, ktorým škola okrem vzdelania zabezpečí alebo umožní športovú prípravu v danom športe podľa aktuálneho záujmu. 

 

Digitálne služby v športe  

Absolvent získa:  

 • schopnosti potrebné na analýzu a správu potrieb športových pracovísk v oblasti informačných a komunikačných technológií, 
 • predpoklady na činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie, 
 • osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe; 

Absolvent študijného odboru digitálne služby v športe je špičkový športovec, kvalifikovaný odborný zamestnanec v oblasti IKT. Je pripravený aj na štúdium na príslušných typoch vysokých škôl technického zamerania. Absolvent odboru digitálne služby v športe je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže vykonávať, riadiť a poskytovať digitálne služby, ako aj podieľať sa na analýze a tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia športových pracovísk a športových zariadení. Absolvent disponuje  takými odbornými schopnosťami, vedomosťami a zručnosťami, ktoré mu umožnia uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie ako správca, administrátor, nižší manažment prevádzkového či obchodného charakteru v oblasti IKT. 

 

 Spracovanie dát  v športe  

Absolvent získa:  

 • komplexné vedomosti v súčasnosti v najžiadanejšej oblasti na trhu práce vzhľadom na narastajúci objem dát v spoločnostiach a potrebu ich využiť, 
 • vedomosti a zručnosti, ktoré využije v práci so športovými databázami, 
 • kontakt s najmodernejšími trendmi v oblasti spracovania a vizualizácie dát Data Science a Machine learning s aplikáciou na šport, 
 • osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe; 

Absolvent študijného odboru spracovanie dát v športe bude schopný samostatne získavať, spracovávať, identifikovať dáta vhodné na analýzu, rozhodovacie reporty od vlastného prístupu k dátam uloženým prakticky v akýchkoľvek formátoch v súborovom systéme alebo v rozličných serverových dátových zdrojoch, a to primárne v oblasti športu. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú tiež predpokladom na činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie. 

 

Športové gymnázium - 7451 J 

Absolvent získa:  

 • úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou,  
 • možnosť pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek vysokej škole,  
 • možnosť získať osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe; 

Absolvent športového gymnázia môže nájsť uplatnenie: 

 • v  športových kluboch 
 • v  športových zariadeniach 
 • vo wellness centrách 
 • ako inštruktor voľnočasových aktivít 
 • ako športový tréner 
 • ako zamestnanec neziskových organizácií 
 • ako štátny zamestnanec alebo odborník, ktorého  pracovná kariéra je so športom spojená.
Facebook

Facebook