Školská jedáleň

 

 • Všetkým prihláseným záujemcom bude od 21.09.2020 poskytované stravovanie v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove školy. Jedlo zabezpečuje reštaurácia Mari Kiri. 

 • Cena za jeden obed je 3,21 Eur x školské dni ( platí sa predpis vopred vždy do 15. v mesiaci ).
  Napr: 3,21x22- výsledok je predpis na mesiac ( suma na každý mesiac bude odlišná pošla počtu dní v mesiaci).

 • Predpis za obed bude uverejnený na stránke Edupage v časti komunikácia, platby.

 • Vyúčtovanie obedov je raz ročne ku koncu mesiaca August (preplatok alebo nedoplatok bude vrátený alebo vyčíslený k úhrade). 

 • Prihlášku na obed je nutné vyplniť a priniesť najneskôr do 4.9.2020 ( prihláška je záväzná na celý školský rok a odhlásenie je nutné zaslať písomne).

 • Obed bude vydávaný prostredníctvom prideleného čipu 1 obed denne na čip (pri strate je cena nového čipu 5,00 Eur).

 • Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy je možné iba prostredníctvom nasledujúceho linku: 


  https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

  Prostredníctvom linku je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane ohdlasiť sa a robiť zmeny.   Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00).

 • Za odhlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa je zodpovedný rodič.

 

 Pokyny k platbe - školská strava: 

IBAN: SK52 1100 0000 0029 4404 5598

VS: ID žiaka (rovnaké ako pri platbe školného),

ŠŠ: 092020 (obdobie a rok)

Pozn.: školská strava meno žiaka

 

ID žiaka je pridelené na celé štúdium pri nástupe žiaka na štúdium. V prípade straty je možné ho žiadať na sekretariáte školy.

 

ZMENA TERMÍNU JESENNÝCH PRÁZDNIN

ZMENA TERMÍNU JESENNÝCH PRÁZDNIN

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30.októbra a 2., 6. a 9.novembra 2020.

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné prostredníctvom linku: 

https://idkarta.marikiri.sk/IDWare3/Login.aspx?login=manual

Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane ohdlasiť sa a robiť zmeny. 

Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00). 

 

Facebook

Facebook