Základné informácie k začiatku školského roka 2019/2020

Základné informácie k začiatku školského roka 2019/2020
28. august 2019

 Celý dokument si môžete stiahnuť tu.

   

 

 

 

 

Prvý školský deň - 02.09.2019 

 • 9:00  úvodné slovo riaditeľky školy  
 • 9:30 - 10:00  informačno-organizačné stretnutie s rodičmi prvákov a nových žiakov 

Druhý školský deň - 03.09.2019

 • 9:00  príchod do školy
 • 9:05 - 12:00  triednické hodiny 

Tretí školský deň - 04.09.2019               

Kurz Ochrany života a zdravia pre 1., 2. a 3. ročník

4. ročník súvislá prax pokračovanie

 • 9:00  príchod do školy
 • 9:05  program podľa pokynov tr. uč. 

Štvrtý školský deň - 05.09.2019

Vyučovanie podľa rozvrhu 

4. ročník súvislá prax ( nástup do školy 09.09.2019 ) 

 • 8:00 – 8:25  príchod do triedy
 • 8:30 - 15:00 vyučovanie

 

Školské stravovanie:  

 • Všetkým prihláseným záujemcom bude od 10.09.2019 poskytované stravovanie v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove školy. 
 • Cena za jeden obed je 2,90 Eur x školské dni ( platí sa predpis vopred vždy do 15. v mesiaci )
 • Npr: 2,90x22- výsledok je predpis na mesiac ( suma na každý mesiac bude odlišná pošla počtu dní v mesiaci)
 • Predpis za obed bude uverejnený na stránke Edupage v časti komunikácia, platby
 • Vyúčtovanie obedov je raz ročne ku koncu mesiaca August (preplatok alebo nedoplatok bude vrátený alebo vyčíslený k úhrade)
 • Prihlášku na obed je nutné vyplniť a priniesť najneskôr do 04.09.2019 ( prihláška je záväzná na celý školský rok a odhlásenie je nutné zaslať písomne)
 • Obed bude vydávaný prostredníctvom prideleného čipu 1 obed denne na čip (pri strate je cena nového čipu 5,00 Eur)
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy je možné prostredníctvom stránky školy, kde bude uvedený link. Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane odhlasovať a robiť zmeny.
 • Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00)
 • Za odhlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa je zodpovedný rodič.

 

Školné                                                                                   Školská strava

Napr.   VS: 1111 (ID žiaka)                                                   VS: 1111 (ID žiaka), ŠŠ: 012018(obdobie a rok)

ŠS: 012018 (obdobie a rok)                                                 Pozn.: školská strava Kováč (meno žiaka)

Pozn.: školné Kováč (meno žiaka)

 

ID žiaka je pridelené na celé štúdium pri nástupe žiaka na štúdium. V prípade straty je možné ho žiadať na sekretariáte školy.

 

Prehľad platieb a termínov splatnosti:

Druh platby

Číslo účtu

Splatnosť 

Školné 

 SK95 1100 0000 0029 4245 6449

15. v mesiaci

(je možná aj jednorazová úhrada)

Školská strava 

SK52 1100 0000 0029 4404 5598

 

 

 

Dôležité upozornenie

Pri akejkoľvek zmene Vás prosím o aktualizáciu osobných údajov (meno, adresa, email, adresa, číslo účtu a pod...). Osobné údaje spracúvame zo Žiadosti o prijatí dieťaťa do školy, prípadne z aktualizácií, ktoré ste nám poskytli. Preto Vás žiadame o nahlásenie akýchkoľvek zmien, ktoré v budúcnosti nastanú, prípadne nastali od poslednej aktualizácie  hlásiť u triedneho učiteľa.

                                                                                                                                               

Riaditeľské voľno:  V prípade mimoriadnej situácie riaditeľka školy môže udeliť riaditeľské voľno.

Alexandra Patáková

Alexandra Patáková

Golfistka

Talentovaná golfistka, majsterka Slovenska dievčat do 16 rokov 2012, reprezentantka Slovenska (2017).

Facebook

Facebook

ZMENA TERMÍNU JESENNÝCH PRÁZDNIN

ZMENA TERMÍNU JESENNÝCH PRÁZDNIN

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30.októbra a 2., 6. a 9.novembra 2020.