Poplatky

Registračný poplatok

Nenávratný registračný poplatok (RP) vo výške 150 € sa rodičia na základe Zmluvy zaväzujú uhradiť pri podpise Zmluvy v hotovosti v škole. Pri nástupe na štúdium po 10.09. je registračný  poplatok 300 EUR. Registračný poplatok sa platí iba raz za celé štúdium a to pri nástupe na štúdium. 
Počas ďalšieho štúdia sa RP už neplatí.

Školné

Štúdium na škole je spoplatnené. Školné zahŕňa poskytovanie vzdelávania počas priamej vyučovacej činnosti podľa aktuálnych rozvrhov dieťaťa.

Školné na jeden školský rok od 1. 9. 2019 je:

 • 5. – 9. ročník : 100 x 12 mesiacov alebo vo forme jednorazovej úhrady 1000 € a obdobie (01 – 12): splatnosť do 15.09.

Školné sa uhrádza na základe Zmluvy o poskytovanií vzdelávania uzatvorenej medzi školou a rodičmi dieťaťa.

Školský klub

Po skončení vyučovania môže žiak navštevovať Školský klub detí, v rámci ktorého prebiehajú záujmové krúžky od 14.30 hod. do 17.00 hod.

Poplatky za využívanie ŠKD sú:

 • počas celého týždňa: 25 € / mesiac

Strava

Strava sa uhrádza na základe prihlásenia dieťaťa na stravovanie. 

 • VS: ID dieťaťa
 • ŠS: obdobie a rok
 • pozn: stravné a meno dieťaťa 
 • číslo účtu:SK521100 000000 2944045598
 • cena za jeden obed je 2,90 Eur x školské dni (platí sa predpis vopred vždy do 15. v mesiaci). Napríklad: 2,90x22 - výsledok je predpis na mesiac (suma na každý mesiac bude odlišná pošla počtu dní v mesiaci)

Učebné pomôcky

 • Počas školského roka sa zakupujú učebnica a pracovný zošit na výučbu cudzie jazyka ANJ/NJ v hodnote závislej od predmetu. Bližšie informácie budú sprostredkované učiteľom vyučujúcim daný predmet.

Základné informácie k začiatku školského roka 2019/2020

 Celý dokument si môžete stiahnuť tu.

   

 

 

 

 

Prvý školský deň - 02.09.2019 

 • 9:00  úvodné slovo riaditeľky školy  
 • 9:30 - 10:00  informačno-organizačné stretnutie s rodičmi prvákov a nových žiakov 

Druhý školský deň - 03.09.2019

 • 9:00  príchod do školy
 • 9:05 - 12:00  triednické hodiny 

Tretí školský deň - 04.09.2019               

Kurz Ochrany života a zdravia pre 1., 2. a 3. ročník

4. ročník súvislá prax pokračovanie

 • 9:00  príchod do školy
 • 9:05  program podľa pokynov tr. uč. 

Štvrtý školský deň - 05.09.2019

Vyučovanie podľa rozvrhu 

4. ročník súvislá prax ( nástup do školy 09.09.2019 ) 

 • 8:00 – 8:25  príchod do triedy
 • 8:30 - 15:00 vyučovanie

 

Školské stravovanie:  

 • Všetkým prihláseným záujemcom bude od 10.09.2019 poskytované stravovanie v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove školy. 
 • Cena za jeden obed je 2,90 Eur x školské dni ( platí sa predpis vopred vždy do 15. v mesiaci )
 • Npr: 2,90x22- výsledok je predpis na mesiac ( suma na každý mesiac bude odlišná pošla počtu dní v mesiaci)
 • Predpis za obed bude uverejnený na stránke Edupage v časti komunikácia, platby
 • Vyúčtovanie obedov je raz ročne ku koncu mesiaca August (preplatok alebo nedoplatok bude vrátený alebo vyčíslený k úhrade)
 • Prihlášku na obed je nutné vyplniť a priniesť najneskôr do 04.09.2019 ( prihláška je záväzná na celý školský rok a odhlásenie je nutné zaslať písomne)
 • Obed bude vydávaný prostredníctvom prideleného čipu 1 obed denne na čip (pri strate je cena nového čipu 5,00 Eur)
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy je možné prostredníctvom stránky školy, kde bude uvedený link. Prostredníctvom neho je možné sa cez heslo, ktoré dieťa dostane odhlasovať a robiť zmeny.
 • Prihlásiť na obed po odhlásení je možné najneskôr 2 pracovné dni vopred, do 9:00 hod ráno. Odhlásenie je možné 1 deň vopred do 9:00 hod. Na uvedenej stránke bude umiestnený jedálny lístok ( je možné si vybrať z dvoch druhov obeda treba však nahlásiť vopred minimálne 1 pracovný deň do 9:00)
 • Za odhlásenie stravy v prípade neprítomnosti dieťaťa je zodpovedný rodič.

 

Školné                                                                                   Školská strava

Napr.   VS: 1111 (ID žiaka)                                                   VS: 1111 (ID žiaka), ŠŠ: 012018(obdobie a rok)

ŠS: 012018 (obdobie a rok)                                                 Pozn.: školská strava Kováč (meno žiaka)

Pozn.: školné Kováč (meno žiaka)

 

ID žiaka je pridelené na celé štúdium pri nástupe žiaka na štúdium. V prípade straty je možné ho žiadať na sekretariáte školy.

 

Prehľad platieb a termínov splatnosti:

Druh platby

Číslo účtu

Splatnosť 

Školné 

 SK95 1100 0000 0029 4245 6449

15. v mesiaci

(je možná aj jednorazová úhrada)

Školská strava 

SK52 1100 0000 0029 4404 5598

 

 

 

Dôležité upozornenie

Pri akejkoľvek zmene Vás prosím o aktualizáciu osobných údajov (meno, adresa, email, adresa, číslo účtu a pod...). Osobné údaje spracúvame zo Žiadosti o prijatí dieťaťa do školy, prípadne z aktualizácií, ktoré ste nám poskytli. Preto Vás žiadame o nahlásenie akýchkoľvek zmien, ktoré v budúcnosti nastanú, prípadne nastali od poslednej aktualizácie  hlásiť u triedneho učiteľa.

                                                                                                                                               

Riaditeľské voľno:  V prípade mimoriadnej situácie riaditeľka školy môže udeliť riaditeľské voľno.

Facebook

Facebook

Martin Kližan

Martin Kližan

Tenista

Slovenský Davis Cup-ový reprezentant. V r. 2015 dosiahol jeho doposiaľ najvyššie, 24. miesto v rebríčku ATP.