Uplatnenie

Vzdelávací program pre strednú školu umožňuje žiakom úspešne rozvinúť svoju športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania a prípravou na budúce povolanie. Počas štvorročného štúdia žiaci nadobúdajú vedomosti, schopnosti a zručnosti v závislosti od zvoleného odboru:

 

Športový manažment - 7451 M 

 Absolvent získa: 

 •  úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou – štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou,  
 •  osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe, 
 •  po ukončení štúdia možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole; 

Absolvent nadobudne ucelený prehľad informácií, ktoré sú dôležité pre úspešný rozvoj manažérskych zručností v športovej oblasti. V dnešnej dobe stúpa dopyt po športových zariadeniach aj nároky na tieto zariadenia, ale manažérov s orientáciou na šport je veľmi málo. A práve túto špecializáciu ponúkame našim študentom. Odbor je určený aktívnym športovcom, ktorým škola okrem vzdelania zabezpečí alebo umožní športovú prípravu v danom športe podľa aktuálneho záujmu. 

 

Digitálne služby v športe  

Absolvent získa:  

 • schopnosti potrebné na analýzu a správu potrieb športových pracovísk v oblasti informačných a komunikačných technológií, 
 • predpoklady na činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie, 
 • osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe; 

Absolvent študijného odboru digitálne služby v športe je špičkový športovec, kvalifikovaný odborný zamestnanec v oblasti IKT. Je pripravený aj na štúdium na príslušných typoch vysokých škôl technického zamerania. Absolvent odboru digitálne služby v športe je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže vykonávať, riadiť a poskytovať digitálne služby, ako aj podieľať sa na analýze a tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia športových pracovísk a športových zariadení. Absolvent disponuje  takými odbornými schopnosťami, vedomosťami a zručnosťami, ktoré mu umožnia uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie ako správca, administrátor, nižší manažment prevádzkového či obchodného charakteru v oblasti IKT. 

 

 Spracovanie dát  v športe  

Absolvent získa:  

 • komplexné vedomosti v súčasnosti v najžiadanejšej oblasti na trhu práce vzhľadom na narastajúci objem dát v spoločnostiach a potrebu ich využiť, 
 • vedomosti a zručnosti, ktoré využije v práci so športovými databázami, 
 • kontakt s najmodernejšími trendmi v oblasti spracovania a vizualizácie dát Data Science a Machine learning s aplikáciou na šport, 
 • osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe; 

Absolvent študijného odboru spracovanie dát v športe bude schopný samostatne získavať, spracovávať, identifikovať dáta vhodné na analýzu, rozhodovacie reporty od vlastného prístupu k dátam uloženým prakticky v akýchkoľvek formátoch v súborovom systéme alebo v rozličných serverových dátových zdrojoch, a to primárne v oblasti športu. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú tiež predpokladom na činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie. 

 

Športové gymnázium - 7451 J 

Absolvent získa:  

 • úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou,  
 • možnosť pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek vysokej škole,  
 • možnosť získať osvedčenie trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe; 

Absolvent športového gymnázia môže nájsť uplatnenie: 

 • v  športových kluboch 
 • v  športových zariadeniach 
 • vo wellness centrách 
 • ako inštruktor voľnočasových aktivít 
 • ako športový tréner 
 • ako zamestnanec neziskových organizácií 
 • ako štátny zamestnanec alebo odborník, ktorého  pracovná kariéra je so športom spojená.
Facebook

Facebook

História vo filme

História vo filme

05. jún 2018, kv

História sa mnohým môže zdať nudná, opak je však pravdou. A o tom sa nás pokúsil presvedčiť aj študent doktorandského štúdia Mgr. Róbert Odler so svojou Výučbou dejín formou filmu. Ďakujeme mu!